Professor (Ph.D. Supervisor)

Director of Cognitive Computing and Intelligent Information Processing (CCIIP) Laboratory 

BIOGRAPHY

Dr. Wei Wei is a Professor in School of Computer Science and Technology at Huazhong University of Science and Technology (HUST), China. Prior to HUST,  he was a Research Fellow in School of Computer and Engineering (SCE), Nanyang Technological University (NTU), from Sep. 2012 to  May. 2014, under the supervision of Gao Cong and Chunyan Miao; and a Research Fellow in School of Information Systems (SIS), Singapore Management University (SMU), from Jun. 2014 to Mar.2015, under the supervision of Feida Zhu.

During the PhD, he was a Research Intern in MSRA, from Oct. 2009 to Jun. 2010, under the supervision of Bin Gao and Tieyan Liu; a Research Assistant in NTU, from Sep. 2010 to Mar. 2011, under the supervision of Gao Cong; a Visiting Student in NUS, from Jun. 2011 to Dec. 2011, under the supervision of Tat-seng Chua.

RESEARCH INTEREST

RESEARCH TEAM

I am delightful to work with some great students:


 Alumni:
FUNDING

TEACHING

SELECTED PUBLICATIONS

(*=corresponding author) 

Rikui Huang, Wei Wei*, Xiaoye Qu, Shengzhe Zhang, Dangyang Chen, Yu Cheng

In: The 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024), Bangkok, Thailand.

Zhenyi Lu#, Jie Tian#, Wei Wei*, Xiaoye Qu, Yu Cheng, Wenfeng xie, Dangyang Chen

In: The 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Findings of ACL 2024), Bangkok, Thailand.

Shixuan Fan, Wei Wei*, Xiaofei Wen, Xian-Ling Mao, Jixiong Chen, Dangyang Chen

In: The 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Findings of ACL 2024), Bangkok, Thailand.

Shixuan Fan, Wei Wei*, Wendi Li, Xianling Mao, Wenfeng Xie, Dangyang Chen

In:Proceedings of the 33nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-24),  Jeju Island, South Korea.

Zhuojun Ding, Wei Wei*, Xiaoye Qu, Dangyang Chen

In:Proceedings of the 33nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-24),  Jeju Island, South Korea.

Ding Zou, Wei Wei*, Feida Zhu, Chuanyu Xu, Tao Zhang and Chengfu Huo

In: Proceedings of the 33th International World Wide Web (The Web) Conferences (WWW'24), Singapore.

Yuhang Liu#, Daowan Peng#, Wei Wei*, Yuanyuan Fu, Wenfeng Xie, Dangyang Chen

In: Proceedings of the 38thAAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'24), Vancouver, Canada.

Chenghao Fan, Wei Wei*, Xiaoye Qu, Zhenyi Lu, Wenfeng Xie, Yu Chen, Dangyang Chen

In: Proceedings of the 38thAAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'24), Vancouver, Canada.

Guanjun Wu, Taoran Yi, Jiemin Fang, Lingxi Xie, XiaoPeng Zhang, Wei Wei, Wenyu Liu, Qi Tian, Xinggang Wang

The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2024 (CVPR'24), Seattle, USA.

Wendi Li, Wei Wei*, Kaihe Xu, Wenfeng Xie, Dangyang Chen, Yu Cheng

In: Proceedings of 2024 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2024), Mexico City, Mexico.

Daowan Peng, Wei Wei*

In: Proceedings of 2024 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2024), Niagara.

Rikui Huang, Wei Wei*, Xiaoye Qu, Wenfeng Xie, Xian-Ling Mao, Dangyang Chen

In: Proceedings of 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2024), Seoul, Korea.

Zou Ding#, Zhao Sen#, Wei Wei*, Mao Xian-ling, Li Ruixuan, Chen Dangyang, Fang Rui, Fu Yuanyuan

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2024, to appear.

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Jinyu Liu, Yatai ji, Wei Wei,Heyan Huang

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2024, to appear.

Yiting Yu, Zanbo Wang, Wei Wei*, Ruihan Zhang, Xian-Ling Mao, Shanshan Feng, Fei Wang, Zhiyong He, Sheng Jiang

      Knowledge-Based Systems (KBS, IF = 5.101), 2024, to appear. 

Ziyang Wang, Wei Wei*, Ding Zou, Yifan Liu, Xiao-Li Li, Xian-Ling Mao, Minghui Qiu

       Pattern Recognition (PR, IF=7.74) , 2024, to appear.

Heyan Huang, Puhai Yang, Wei Wei, Shumin Shi, Xian-Ling Mao

       Knowledge-Based Systems (KBS, IF = 5.101), 2024, to appear. 

Wendi Li, Wei Wei*, Xiaoye Qu, Xian-Ling Mao, Ye Yuan, Wenfeng Xie and Dangyang Chen

In: Proceedings of The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023), Toronto, Canada.

Lifan Yuan#, YiChi Zhang#, Yangyi Chen# and Wei Wei*

In: Proceedings of The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Findings of ACL2023), Toronto, Canada.

Nie Yuxiang, Huang Heyan, Wei Wei, Mao Xian-Ling

In: Proceedings of The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Findings of ACL2023), Toronto, Canada.

Daowan Peng, Wei Wei*, Xian-Ling Mao, Yuanyuan Fu, and Dangyang Chen

In: Proceedings of the 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-23), Macao, China.

Sen Zhao, Wei Wei*, Yifan Liu, Ziyang Wang, Wendi Li, Xian-Ling Mao, Shuai Zhu, Minghui Yang and Zujie Wen

In: Proceedings of the 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-23), Macao, China.

Sen Zhao, Wei Wei*, Xian-Ling Mao, Shuai Zhu, Minghui Yang, Zujie Wen, Dangyang Chen and Feida Zhu

In: Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR’23), Taipei, China.

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Wenjin Ji, Wei Wei and Heyan Huang

In: Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR’23), Taipei, China.

Shuo Liang, Wei Wei*, Xian-Ling Mao , Yuanyuan Fu, Rui Fang, Dangyang Chen

In: Proceedings of the 37thAAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'23), Washington DC Convention Center, USA.

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Qinghong Lin, Chengfei Cai, Weize Qin, Wei Wei, Hongfa Wang, Heyan Huang

In: Proceedings of ACM SIGMOD/PODS International Conference on Management Data (SIGMOD 2023), Seattle, WA, USA, 2023.

Zhenyi Lu, Wei Wei*, Xiaoye Qu, Xian-Ling Mao, Dangyang Chen, Jixiong Chen

In:Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (Findings of EMNLP 2023), Singapore, 2023.

Chenglei Shen, Xiao Zhang, Wei Wei and Jun Xu

In: Proceedings of  32st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023) Birmingham, UK, 2023.

Hongliang Qiao, Shanshan Feng, Xutao Li, Huiwei Lin, Han Hu, Wei Wei and Yunming Ye

In: Proceedings of  32st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023) Birmingham, UK, 2023.

Ziyang Wang, Wei Wei*, Shanshan Feng, Xian-Ling Mao, Minghui Qiu, Dangyang Chen, Rui Fang

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2023, to appear.

Feng Shanshan, Zhao Kaiqi, Fang Lanting, Feng Kaiyu, Wei Wei, Li Xutao, Shao Ling

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2023, to appear.

Shanshan Feng, Lisi Chen, Kaiqi Zhao, Wei Wei*, Xuemeng Song, Shuo Shang*, Panos Kalnis,Ling Shao

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2023, to appear.

Zezhi Shao, Yongjun Xu, Wei Wei*, Fei Wang*, Zhao Zhang, Feida Zhu

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2023, to appear.

Tian Lan, Xian-Ling Mao, Wei Wei, Xiaoyan Gao, Heyan Huang

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2023, to appear.

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Qinghong Lin, Wenjin Ji, Weize Qin, Wei Wei, Heyan Huang

IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2023, to appear.

Wei Wei, Sen Zhao, Ding Zou

World Scientific Annual Review of Artificial Intelligence, 2023, to appear.

Yongquan Lai, Shixuan Fan, Zeliang Tong, Weiran Pan, Wei Wei*

       CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC 2023) , to appear.

Hao Wang, Jing-Jing Zhu, Wei Wei, Heyan Huang, Xian-Ling Mao

       CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC 2023) , to appear.

Zezhi Shao, Zhao Zhang, Wei Wei*, Fei Wang*, Yongjun Xu, Xin Cao, Christian S. Jensen

In: Proceedings of the 48th International Conference on Very Large Databases (PVLDB 2022), Sydney, Australia, 2022.

Puhai Yang,Heyan Huang,Wei Wei, Xian-Ling Mao

In: Proceedings of the 28th International ACM SIGKDD Conference on Research and Development Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD 2022), Washington DC Convention Center, USA, to appear. 

Weiran Pan,Wei Wei*,Feida Zhu

In: Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 25th European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI’ 2022), Messe Wien, Vienna, Austria, to appear. 

Yuhang Liu, Wei Wei*,Daowan Peng, Feida Zhu,

In: Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 25th European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI’ 2022), Messe Wien, Vienna, Austria, to appear. 

Yu-Ming Shang, Heyan Huang, Xin Sun, Wei Wei, Xian-Ling Mao,

In: Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 25th European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI’ 2022), Messe Wien, Vienna, Austria, to appear. 

Ding Zou, Wei Wei*, Xian-Ling Mao, Ziyang Wang, Minghui Qiu, Feida Zhu and Xin Cao

In: Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2022). Madrid, Spain, 2022, to appear. 

Shuo Liang, Wei Wei*, Xian-Ling Mao, Fei Wang, Zhiyong He

In: Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Findings of ACL'22). Dublin, Germany. 2022, to appear.  

Heqi Zheng, Xiao Zhang, Zewen Chi, Heyan Huang, Yan Tan, Tian Lan, Wei Wei, Xian-Ling Mao

      In: Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'22). Dublin, Germany. 2022, to appear.

Sen Zhao, Wei Wei*, Ding Zou, Xian-Ling Mao

       In: Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'2022). Vancouver, Canada. 2022.  

Jiayi Liu, Wei Wei*, Zhixuan Chu, Xing Gao, Ji Zhang, Tan Yan, Yulin Kang

       In: Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2022), Gyeongju, Republic of Korea, 2022.

Ruihan Zhang, Wei Wei*, Xian-Ling Mao, Rui Fang and Dangyang Chen

       In: Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (Findings of EMNLP'2022), Abu Dhabi.

Xiaofei Wen, Wei Wei*, Xian-Ling Mao

       In: Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (Findings of EMNLP'2022), Abu Dhabi.

Yuxiang Nie, Heyan Huang, Wei Wei and Xian-Ling Mao

       In: Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'2022), Abu Dhabi.

Ziyang Wang, Huoyu Liu, Wei Wei*, Yue Hu, Xian-Ling Mao, Shaojian He, Rui Fang, Dangyang Chen

       In: Proceedings of  31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2022) Atlanta, Georgia, USA, 2022.

Yifan Liu, Wei Wei*, Jiayi Liu, Xian-Ling Mao, Rui Fang, Dangyang Chen

       In: Proceedings of  31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2022) Atlanta, Georgia, USA, 2022.

Ding Zou, Wei Wei*, Ziyang Wang, Xian-Ling Mao, Feida Zhu, Rui Fang, Dangyang Chen

       In: Proceedings of  31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2022) Atlanta, Georgia, USA, 2022.

Zezhi Shao, Zhao Zhang, Fei Wang, Wei Wei and Yongjun Xu.

       In: Proceedings of  31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2022, Short Paper) Atlanta, Georgia, USA, 2022.

Shilin Qu, Fajie Yuan, Guibing Guo, Liguang Zhang, Wei Wei

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2022, to appear.

Yuhang Liu, Wei Wei*,Daowan Peng, Xian-Ling Mao, Zhiyong He, Pan Zhou

IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022, to appear.

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Rong-Xin Tu, Binbin Bian, Wei Wei, Heyan Huang

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2022, to appear.

 Jia-Nan Guo, Xian-Ling Mao, Wei Wei, Heyan Huang,

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2022, to appear.

Yuming Shang, Heyan Huang, Xin Sun, Wei Wei, Xian-Ling Mao

 ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2022, to appear.

      Heyan Huang, Yu-Ming Shang, Xin Sun, Wei Wei and Xianling Mao

     Knowledge-Based Systems (KBS, IF = 5.101), 2022, to appear. 

Yu-Ming Shang, Heyan Huang, Xin Sun, Wei Wei and Xian-Ling Mao 

 Information Sciences (INS, IF = 5.524)., 2022, to appear.

Ziyang Wang, Wei Wei*, Xian-Ling Mao, Guibing Guo, Pan Zhou, Sheng Jiang 

      Pattern Recognition (PR, IF=7.74) , 2022, to appear.

Ziyang Wang, Wei Wei*,Chenwei Xu,Jun Xu,Xian-Ling Mao

      Neurocomputing (IF=5.71), 2022, to appear.

Weiran Pan, Wei Wei*, Xian-Ling Mao 

     In: Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (Findings of EMNLP'2021), Punta Cana, Dominican Republic.

Yangyi Chen, Jin Su, Wei Wei*

     In: Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'2021), Punta Cana, Dominican Republic.

Jia-Nan Guo, Xian-Ling Mao, Tian Lan, Rong-Xin Tu, Wei Wei and Heyan Huang

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2021, to appear.

Wei Wei, Jiayi Liu, Xianling Mao, Guibing Guo, Feida Zhu, Pan Zhou, Yuchong Hu, Shanshan Feng  

       ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2021, to appear.

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Cihang Kong, Zihang Shao, Ze-Lin Li, Wei Wei, Heyan Huang  

       The 29th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2021), China, to appear.

Daizong Liu, Xiaoye Qu, Jianfeng Dong, Pan Zhou, Yu Cheng, Wei Wei, Zichuan Xu, and Yulai Xie  

      IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'2021), Visual Conference. 2021, to appear. 

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Jia-Nan Guo, Wei Wei, Heyan Huang 

       In: Proceedings of the 30th The Web Conference on Artificial Intelligence (WWW'2021). Ljubljana, Slovenia, 2021, to appear.

Daizong Liu, Shuangjie Xu, Xiao-Yang Liu, Zichuan Xu, Wei Wei, Pan Zhou 

       In: Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'2021). Visual Conference. 2021, to appear. 

Minghui Qiu, Xinjing Huang, Cen Chen, Feng Ji, Chen Qu, Wei Wei, Jun Huang, Yin Zhang 

       In: Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'2021). Visual Conference. 2021, to appear. 

Jia-Nan Guo, Xian-Ling Mao, Shu-Yang Lin, Wei Wei and Heyan Huang

 Information Sciences (INS, IF = 5.524)., 2021, to appear.

Xiaoye Qu, Zhikang Zou, Xinxing Su, Pan Zhou, Wei Wei, Shiping Wen and Dapeng Oliver Wu

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence (TETCI) 2021, to appear. 

Tian Lan, Xian-Ling Mao, Wei Wei, Xiaoyan Gao, Heyan Huang 

       ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2020, to appear.

Wei Wei, Zanbo Wang, Xianling Mao, Guangyou Zhou, Pan Zhou, Sheng Jiang  

       Pattern Recognition (PR, IF=7.196) , 2021, to appear.

Feng Shanshan, Chen Lisi, Zhao Kaiqi, Wei Wei, Fan Li, Shuo Shang 

       In: Proceedings of the 37th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE'2021, Short Paper), to appear.

Shuying Yu, Xian-Ling Mao, Wei Wei, and Heyan Huang

 The 5th APWeb-WAIM International Joint Conference on Web and Big Data (APWeb-WAIM 2021), China, to appear.

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Wei Wei

In: Proceedings of  The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 17th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-PRICAI 2020) , Yokohama, Japan, 2020, to appear.

Ziyang Wang, Wei Wei*, Gao Cong, Xiaoli-Li, Xian-Ling Mao, Minghui Qiu.

 In: Proceedings of  the 43th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'2020), Xi'an, China, 2020, to appear. 

      Yu-Ming Shang, He-Yan Huang, Xian-Ling Mao, Xin Sun, Wei Wei 

In: Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'2020). Hilton New York Midtown, New York, USA. 2020, to appear. 

Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Bing Ma, Yong Hu, Tan Yan, Wei Wei and Heyan Huang 

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2020, to appear.

      Zhikang Zou, Yifan Liu, Shuangjie Xu, Wei Wei, Shiping Wen, Pan Zhou 

     In: Proceedings of  the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI'2020), to appear. 

      Shilin Qu, Guibing Guo, Yuan Liu, Yuan Yao, Wei Wei 

     Knowledge-Based Systems (KBS, IF = 5.101), 2020, to appear. 

Ronghui Ju, Pan Zhou, Shiping Wen, Wei Wei, Yuan Xue, Xiaolei Huang, Xin Yang 

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence (TETCI) 2020, to appear. 

Houjin Yu, Xian-Ling Mao, Zewen Chi, Wei Wei, Heyan Huang 

IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG 2020),  to appear.  [Best Student Paper Award]

Ling Cheng, Wei Wei*, Yong Liu, Xian-Ling Mao, Chunyan Miao  

IEEE ACCESS, 2020, to appear. 

        Wei Wei, Jiayi Liu, Xianling Mao, Guibing Guo, Feida Zhu, Pan Zhou and Yuchong Hu 

In: Proceedings of the 28th ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'2019), Beijing, China, 2019. 

      Zhikang Zou, Huiliang Shao, Xiaoye Qu , Wei Wei and Pan Zhou 

     In: The 30th British Machine Vision Conference  (BMVC'2019) , UK, 2019.

     XinXing Su, XiaoYe Qu, ZhiKAang Zou, Pan Zhou, Wei Wei, ShiPing Wen, MengLan Hu

     IEEE ACCESS (IF: 3.557 ), 7(1):22457-22470, 2019.

     Liangfeng Cheng, Yuchong Hu, Wei Wei and Renzhi Xiao

     In: The 16th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA'2018), 2018.

       Xiucheng Li, Kaiqi Zhao, Gao Cong, Christian S. Jensen, Wei Wei

       In: Proceedings of the 34th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE'2018), Paris, Fr, 2018. 

        Maofu Liu, He Zhang, Huijun Hu, Wei Wei

        Multimedia Tools and Applications (MTAP), 76(8), 10575-10597, 2017.

        Degui Xiao, Quiwei Yang, Bing Yang, Wei Wei  

        Multimedia Tools and Applications (MTAP), 76(8), 10541-10553, 2017.      

        Wei Wei, Gao Cong, Chunyan Miao, Feida Zhu and Guohui Li

       IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). 28(7): 1764 -1778, 2016.

       Wei Wei, Bin Gao, Tie-Yan Liu, Taifeng Wang, Guo-Hui Li and Hang Li

      IEEE Transactions on Cybernetics (TCYB, IF = 10.387). 46(4): 930-944, 2016.

      Wei Wei, ZhaoYan Ming, Liqiang Nie, Guohui Li, Jianjun Li, Feida Zhu, Tianfeng Shang and Changyin Luo

      Information Sciences (INS, IF = 5.524). 330: 403-423, 2016.

       Guohui Li, Changyin Luo, Wei Wei *, Jianjun Li

      Information Systems (IS, IF = 2.777). 56:214-231, 2016.

     Changyin Luo, Li Junlin, Guohui Li, Wei Wei*, Yanhong Li, Jianjun Li

     Knowledge-Based Systems (KBS, IF = 5.101), 93:121-134, 2016.

      Hengjie Song, Yonghui Xu, Huaqing Min, Qingyao Wu, Wei Wei*, Jianshu Weng, Xiaogang Han, Qiang Yang, Jialiang Shi, Jiaqian Gu, Chunyan Miao and Nishida Toyoaki

     ACM Transactions on the Web (TWEB), 10(3):  2016, 1-26.

      Jianjun Li, Jian-Jia Chen, Ming Xiong, Guohui Li, Wei Wei*

     IEEE Transactions on Computers (TC), 65(5):1632-1645, 2016.

      Yingjie Xia, Qianqian Zhu, Wei Wei

     In: Proceedings of ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR'2015), 2015, 227-233 .

      Yong Liu, Wei Wei, Aixin Sun, Chunyan Miao

      In: Proceedings of the 23thACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'2014). ShangHai, China, 2014,  739-748.

      Xiaogang Han,Wei Wei*,Chunyan Miao, Jian-Ping Mei and Hengjie Song

     IEEE Computational Intelligence Magazine (CIM, IF = 5.857), 9(2):18-28, 2014.

     Wei Wei, Gao Cong, Xiaoli Li, See-Kiong Ng and Guohui Li

     In: Proceedings of the 25thAAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'2011). San Francisco, California, USA, 2011, 1255-1260. 

     Bin Gao, Tie-Yan Liu,Wei Wei*, Taifeng Wang and Hang Li

     In: Proceedings of the 17th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD'2011). San Diego, CA, USA, 2011, 96-104.

PROFESSIONAL SERVICES


Program Committee Chair/Senior PC/Editor


Program Committee Member

Invited Journal Reviewer :